9000+ άρθρα από την κοινότητα μας
πάρε μέρος κι εσύ!

Web 2.0 apps for Libraries

I tried them, and I liked them!Μια σελίδα (web 2.0 app κι αυτή) που θα ενημερώνεται διαρκώς με συγκεντρωμένες αρκετές από τις διαδικτυακές εφαρμογές που δοκίμασα/άζω, μου άρεσαν/ουν και τελικά τις χρησιμοποιώ στη Βιβλιοθήκη μας.Μπορείτε να την ενημερώσετε κι εσείς, όλοι σας, ακόμη και ανώνυμα.Ένας τρόπος να συγκεντρώσουμε και να προτείνουμε διαδικτυακές εφαρμογές χρήσιμες για τις βιβλιοθήκες μας.Το web 2.0 στην υπηρεσία μας!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of FUTURE LIBRARY to add comments!

Join FUTURE LIBRARY